10 มรดกโลกในเอเชีย 2021

รูปภาพประกอบด้วย ข้อความ, แตกต่าง, เหมือนกัน, หลากหลาย

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

เมืองมรดกโลก เป็นเมืองที่ได้รับเลือกจาก องค์กรยูเนสโก เพื่อบ่งบอกถึงคุณค่าของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ มนุษยชาติ และธรรมชาติที่ได้สร้างขึ้น วันนี้ทางเราจะนำเสนอ 10 มรดกในเอเชีย 

หากใครมีเวลาหรือโอกาสได้หาที่เที่ยวใกล้ ๆ ประเทศไทย


1. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

10 มรดกโลกในเอเชีย 20212

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทยขึ้นทะเบียนมรดกโลก เมื่อ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543 เป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย และยังเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรอยุธยาที่มีพื้นที่กว่า 3,000 ไร่  และประกอบไปด้วย พระราชวัง วัด และโบราณสถานอีก 28 แห่ง มีวัดที่ได้ยินชื่อบ่อย ๆ ได้แก่ พระศรีสรรเพชญ์ วัดมหาธาตุ และ วัดราชบูรณะ

2. หลวงพระบาง

10 มรดกโลกในเอเชีย 20212

      หลวงพระบาง Town of Luang Prabang  ที่ประเทศลาว ขึ้นทะเบียนมรดกโลกปี พ.ศ. 2538 หลวงพระบาง ตั้งอยู่ที่ทางเหนือของประเทศลาว และอดีตเคยเป็นเมืองหลวงแรกของอาณาจักรล้านช้าง 

หลวงพระบางเป็นเมืองขนาดเล็ก ที่มีวัดเก่าแก่และบ้านเรือนจำนวนมาก บรรยากาศที่เงียบสงบ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงาม ยังมีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ได้แก่ การตักบาตรข้าวเหนียว

เอกลักษณ์ที่สำคัญเมืองจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง แม่น้ำคาน และยังเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม รวมไปถึงการวางผังเมืองมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก และรูปแบบการสถาปัตยกรรมโคโลเนียลสไตล์ เพราะเป็นเมืองที่มีได้รับอิทธิพลจากการล่าอาณานิคม และยังสามารถดำรงรักษาสภาพเมืองได้สวยเหมือนเดิม

3. ฮอยอัน

10 มรดกโลกในเอเชีย 20213

ฮอยอัน Hoi An Ancient Town หรืออ่านตามเวียดนามว่า โฮยอาน กว๋างนาม และได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกปี พ.ศ. 2542  

กว๋างนาม เป็นหนึ่งในจังหวัดของประเทศเวียดนาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ชื่อว่า ฮอยอัน

กว๋างนาม เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่อยู่ในเขตเศรษฐกิจหลักทั้งทางด้านทรัพยากรและบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยว และยังเป็นเมืองที่ผสมผสานศิลปะ สถาปัตยกรรมของทั่งของท้องถิ่นและทั้งต่างชาติที่อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

4. สุสานทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ 

10 มรดกโลกในเอเชีย 20214

สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ Mausoleum of the First Qin Emperor เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของประเทศจีน และเป็นอันดับหนึ่งของของเมืองซีอาน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987

สถานที่แห่งนี้เป็นฮวงจุ้ยของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ฉิน ภายหลังค้นพบโดยชาวบ้าน ภายในสุสานประกอบไปด้วย 3 อาคาร ภายในอาคารจะมีตุ๊กตาทหารดินเผาเป็นกองทัพ รถศึกพร้อมม้า

      และปัจจุบันบริเวณสุสานทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ ภายในมีจัดแสดงถึงประวัติความเป็นมาของ สุสานทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ รวมถึงรูปถ่ายการขุดค้นเจอหุ่นในสมัยก่อนอีกด้วย

5. ชิราคาวาโกะ

10 มรดกโลกในเอเชีย 20215

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ Historic Villages of Shirakawa-go and Gokayama หมู่บ้านมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ตั้งอยู่ในที่ราบสูง เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม เปรียบเหมือน “หมู่บ้านในนิทาน” หรือ “หมู่บ้านในเทพนิยาย” เป็นหมู่บ้านที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชม และจะได้ชื่นชมความงามของแต่ละฤดูกาล

6. หุบเขากาฐมาณฑุ

10 มรดกโลกในเอเชีย 20216

หุบเขากาฐมาณฑุ Kathmandu Valley เป็นสถานที่ที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเนปาลไว้  และได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979

ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นชุมชนทางการค้าระหว่างธิเบตและอินเดีย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม และเป็นแหล่งที่ผสมผสานของหลากหลายศาสนาได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งยังมีสถานที่ที่ทำให้หุบเขากาฐมาณฑุ มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ได้แก่ จตุรัสเดอร์บาร์ (Durbar) แห่งพระราชวังหนุมานโธกา (Hanuman Dhoka) (กาฐมาณฑุ) ปาทาน (Patan) ภัคตปุระ (Bhaktapur) เจดีย์พุทธสวยัมภู (Swayambhu) และเจดีย์โพธินาถ (Bauddhanath) วัดฮินดูปศุปฏิ (Pashupati) และวัดชานกูนารายัน (Changu Narayan)

7. ป้อมอัครา 

10 มรดกโลกในเอเชีย 20217

ป้อมอัครา Agra Fort ตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดีย ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอินเดีย ซึ่งป้อมอัครานั้นเป็นป้อมปราการ พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ สร้างขึ้นจากอิฐ และเป็นสถานที่ที่มีระยะเวลาสร้างยาวนานถึง 3 ยุคของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุล เป็นสถาปัตยกรรมแบบเบงกอลและคุชราต และเป็นอนุสรณ์ที่สำคัญของประเทศอินเดีย และยังได้รับขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อ ค.ศ.1983

8. นครวัด 

10 มรดกโลกในเอเชีย 20218

นครวัด Angkor หรือ แองกอร์ เป็นหลังฐานที่แสดงถึงความรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ของกัมพูชาในอดีต อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาทางสถาปัตยกรรม การประติมากรรมของชาวขอมโบราณ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ ค.ศ.1992 และได้เข้ามาช่วยบูรณะและฟื้นฟูปราสาท 

นครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ปราสาทนครวัด ใช้เวลาสร้างกว่า 100 ปี และใช้ช่างแกะสลักกว่า 5,000 คน เป็นศูนย์กลางทางศาสนสถาน ตัวเทวสถานที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา อีกทั้งปรากฏในธงชาติกัมพูชาและเป็นจุดท่องเที่ยวหลักของประเทศเลย

9. มะละกา และ จอร์จทาวน์  

10 มรดกโลกในเอเชีย 20219

มะละกา เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลย์เซีย และเป็นอาณาจักรเก่าแก่ ที่อยู่ทางตอนใต้ของของคาบสมุทรมาเลย์ทิศตะวันตก ซึ่งเป็นช่องทางการเดินเรือ การค้าทางทะเลไปยังมหาสมุทรอื่น ๆ จึงทำให้อยู่ในเส้นทางของประเทศมหาอำนาจของโลก ต่อมาภายหลังถูกยึดครองเพื่อขยายอาณาเขต ดังนั้นจึงทำให้กลายเป็นเมืองที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากทั้งเอเชียและทางยุโรปผสมผสานกัน ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม อารยธรรม จึงทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.2008

10. บุโรพุทโธ

10 มรดกโลกในเอเชีย 202110

บุโรพุทโธ เป็นศาสนสถานแห่งหนึ่งของศาสนาพุทธที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย อีกทั้งเป็นสถานที่ที่สวยงาม และเต็มไปด้วยเรื่องราวเก่าแก่ทางวัฒนธรรม ยังเป็นดินแดนที่มีเอกลักษณ์ความแตกต่างทางความเชื่อของความหลากหลายทางเชื้อชาติ และในปี ค.ศ.1991 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บุโรพุทโธเป็นมรดกโลก

ได้ดูครบทั้ง 10 อันดับมรดกโลกในแถบเอเชียกันไปแล้ว เป็นอย่างไรบ้างคะ สถานที่แต่ละแห่งมีทั้งประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน แต่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นหลังจากนี้หากมีโอกาสไว้ลองไปสักครั้งหนึ่งในชีวิต rank-i.net

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> น้ำเต้าปูปลาออนไลน์

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
10 กีฬาที่ยอดนิยม 2021 (1) 10 ของขวัญปีใหม่ด้วยงบเพียง 1000 บาท (1) 10 ช่องยูทูปพาออกกำลังกายที่บ้าน 2021 (1) 10 ต้นไม้มงคลปลูกในบ้าน ช่วยเสริมโชคเรียกทรัพย์ (1) 10 ประเทศเล็กที่สุดในโลก (1) 10 ผลิตภัณฑ์ Xiaomi 2021 (1) 10 ผักผลไม้สีส้ม-สีเหลือง มีประโยชน์ดี๊ดี! 2021 (1) 10 มรดกโลกในเอเชีย 2021 (1) 10 ร้านเครื่องเขียนในไอจี (1) 10 ลำโพงน่าสนใจในปี 2021 (1) 10 วิตามินดีต่อสมอง 2021 (1) 10 สถานที่ท่องเที่ยวระยอง 2021 (1) 10 สินค้าแอปเปิล 2021 (1) 10 อันดับขนมทานเล่นยอดนิยม 2021 (1) 10 อันดับของขวัญมอบให้คนพิเศษ (1) 10 อันดับ คาเฟ่ย่านกรุงเทพฯน่าไปถ่ายรูป (1) 10 อันดับ งานอดิเรกช่วงกักตัวโควิด (1) 10 อันดับ ดอยสูงน่าเที่ยวในประเทศไทย (1) 10 อันดับ ตึกสูงที่สุดในไทย (1) 10 อันดับ นม UHT รสจืด 2021 (1) 10 อันดับปลาสวยงามของไทยที่สวยที่สุด (1) 10 อันดับผลไม้ที่หายากที่สุดให้โลก 2021 (1) 10 อันดับผลไม้ในไทย 2021 (1) 10 อันดับสัตว์เลี้ยงยอดนิยม 2021 (1) 10 อันดับสุดยอดสตรีทฟู้ดไทย (1) 10 อันดับหมวดแอปพลิเคชัน ที่ควรมีติดโทรศัพท์ 2021 (1) 10 อันดับ หูฟังไร้สายยอดนิยม 2021 (1) 10 อันดับอาหารคลีน 2021 (1) 10 อันดับอาหารที่ช่วยล้างพิษ 2021 (1) 10 อันดับอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก (1) 10 อันดับ อุปกรณ์ต้องมีติดบ้าน (1) 10 อันดับแบรนด์รองเท้าผ้าใบดัง 2021 (1) 10 อันดับ “ยูทูปเบอร์” วัยรุ่นไทย (1) 10 เวย์โปรตีนไดเอท 2021 (1) 10 แบรนด์ชุดออกกําลังกายผู้หญิง (1) 10 แบรนด์วิตามินซี (1) 10 แบรนด์เสื้อผ้าไทย 2021 (1) 10 แอป ชวนออกกำลังกายที่บ้าน (1) 10 แอปพลิเคชัน ฝึกภาษา 2021 (1) จัดอันดับทั่วไป (62) จัดอันดับสถานที่ (8) จัดอันดับสิ่งของ (5) จัดอันดับอาหาร (22) ผัก 10 ชนิด มีประโยชน์ที่สุดในโลก 2021 (1) เมืองน่าเที่ยว (1)